Gweithdai’n rhoi bywyd newydd i eglwys Fictoraidd

Mae partneriaeth gyffrous rhwng eglwys a’r gymuned wedi rhoi bywyd newydd i adeilad eglwys o gyfnod Fictoraidd ac wedi rhoi gofod hyblyg ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau cymunedol.
 

Mae Eglwys Sant Ioan, Waunfelin yn llawer mwy nag sydd ei angen gan y gynulleidfa bresennol. Felly mae partneriaeth gyda Phrosiect Adfywio Waunfelin (WARP) wedi rhoi gofodau hunangynwysedig yn addas ar gyfer hyfforddiant technoleg gwybodaeth a gweithgareddau eraill ynghyd â neuadd gyfarfod fawr o fewn prif ran yr adeilad, gan adael y pen dwyreiniol fel gofod ar gyfer addoli.

Dywedodd y Ficer, y Canon Brian Pippen, am y prosiect:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r eglwys rannu ei hadnoddau gyda’r gymuned ac i raddau helaeth cafodd ei sbarduno gan y gymuned, gyda chyn gynghorydd Torfaen ar gyfer yr ardal, Mrs Yvonne Warren, yn gwneud cyfraniad mawr.

“Daeth y cyllid o ddwy ffynhonnell. Bu grŵp y Ganolfan Gymunedol yn llwyddiannus yn ei gynnig i’r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol, a ariannodd ochr gymunedol y prosiect, a chafodd Eglwys Sant Ioan grant sylweddol o Gronfa’r Loteri Treftadaeth a wnaeth, ynghyd ag arian cyfatebol o’r eglwys, atgyweirio’r to a’r glochlofft.”

Cafodd y newidiadau eu cynllunio’n ofalus i roi defnydd hyblyg gan gadw cymeriad yr adeilad rhestredig gradd II. Mae gwaith atgyweirio i’r to a’r waliau allanol yn golygu fod yr adeilad yn awr yn dal dŵr. Mae’r gwaith mewnol yn cynnwys cyfleusterau gwresogi, cegin a thoiled newydd. Cafodd y maes parcio ei wella fel gall bobl gael mynediad yn rhwyddach i’r cyfleusterau newydd.

Mr Steve Groucott o WARP oedd yn gyfrifol am gynllunio’r prosiect. Dywedodd:
“Roedd hwn yn brosiect diddorol sy’n cadw ac yn ymestyn defnydd adeilad yr eglwys i’r gymuned ehangach. Mae’r gwaith a roddwyd i adnewyddu’r adeilad rhestredig Gradd II, gan gydbwyso defnyddiau newydd gyda deunyddiau a nodweddion gwreiddiol, wedi arwain at gynllun hyblyg mewn fformat  y gellir ei ddefnyddio  ar gyfer gwasanaethau eglwys a hefyd ddefnydd y gymuned heb gyfyngiad, Fe wnaeth gweithio gyda’r cleientiaid Canon Pippen a Thîm WARP ynghyd â’r prif gontractwyr S C Moore hi’n bosibl datblygu a chwblhau’r cynllun heb unrhyw broblemau.”

Caiff y seremoni agoriadol ei pherfformio gan Mr Paul Murphy ddydd Gwener 21 Hydref yn dilyn gwasanaeth cysegru dan arweiniad Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Dominic Walker OGS. Wrth groesawu’r cynllun, dywedodd yr esgob:

“Mae hi bob amser yn dda gweld eglwysi’n ymestyn allan i’r gymuned leol i ddangos cariad Duw ar waith. Rwy’n llongyfarch pawb a fu’n ymwneud â’r prosiect yma a dymuno pob llwyddiant iddo.”

Nodyn i’r Golygydd
Yr amserlen ar gyfer yr agoriad yw:
10.00am             Agor i’r cyhoedd
10.30am             Y gwasanaeth cysegru
11.00am (tua)  Y Seremoni Agoriadol gan  Mr Paul Murphy AC
11.10      Disgyblion o Ysgol Padro Pio yn canu
11.20      Sylwadau cloi gan y Canon Pippen
11.30      Lluniaeth a’r cyhoedd yn edrych o gwmpas
Noswaith agored  6.00pm – 9.00pm pan fydd y Grŵp Hanes Teulu yn arddangos y Chwiliadau Teulu ac arddangosiadau 32defnyddwyr ac ati.
 

Cyswllt: Parch Canon Brian Pippen 01495 762228