Community Workshops open in St John’s church, Wainfelin

An exciting partnership between church and community has given a new lease of life to a Victorian church building and provided flexible accommodation for a variety of community activities. 

St John’s, Wainfelin, is much larger than the present congregation needs. So a partnership with the Wainfelin Regeneration Project (WARP) has provided self-contained spaces suitable for IT training and other activities plus a large meeting hall within the main part of the building, leaving the east end as a space for worship.

Vicar, Canon Brian Pippen, says of the project:

"This is an exciting opportunity for the church to share its resources with the community and to a great extent it has been driven by the community, with the former Torfaen councillor for the area, Mrs Yvonne Warren, making a great contribution.

“The funding has come from two sources. The Community Centre group was successful in its bid to the Community Facilities and Activities Programme, which funded the community side of the project, and St John’s Church was awarded a substantial grant from the Heritage Lottery Fund which, along with match funding from the church, repaired the roof and bellcote.”

The changes have been carefully designed to provide flexible use whilst retaining the character of the grade II listed building. Repairs to the roof and outside walls mean the building is now watertight. Internal work includes new heating, kitchen and toilet facilities. The car park has been upgraded so people can more easily access the new facilities.

Mr Steve Groucott of WARP was responsible for the project design. He says:

"This was an interesting project that preserves and extends the use of the church building into the wider community. The effort put into the renovation of the Grade II listed building, balancing new uses with original materials and features, has resulted in a flexible scheme in a format that can allow both church services and community use without restriction. Working with clients Canon Pippen and the WARP Team together with main contractors S C Moore enabled the scheme to be developed and completed without any problems.”

Mr Paul Murphy MP will perform the opening ceremony on Friday 21st October following a service of dedication led by the Bishop of Monmouth, Rt Revd Dominic Walker OGS. Welcoming the initiative, the bishop says:

“It is always good to see churches reaching out to the local community to show God’s love in action. I congratulate all who have been involved in this project and wish it every success.”

 

Note for Editors

The timetable for the opening is: 

10.00am open to the public
10.30am the dedication service
11.00am (approx) The Opening Ceremony by Mr Paul Murphy MP
11.10 the pupils from Padre Pio School sing
11.20 Closing remarks by Canon Pippen
11.30 Refreshments and the public have a look around.

Open evening 6.00pm – 9.00pm when the Family history Group will demonstrate the Family Searches and there will be displays of users etc.

Contact: Revd Canon Brian Pippen 01495 762228

 

Gweithdai’n rhoi bywyd newydd i eglwys Fictoraidd

Mae partneriaeth gyffrous rhwng eglwys a’r gymuned wedi rhoi bywyd newydd i adeilad eglwys o gyfnod Fictoraidd ac wedi rhoi gofod hyblyg ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau cymunedol.
 

Mae Eglwys Sant Ioan, Waunfelin yn llawer mwy nag sydd ei angen gan y gynulleidfa bresennol. Felly mae partneriaeth gyda Phrosiect Adfywio Waunfelin (WARP) wedi rhoi gofodau hunangynwysedig yn addas ar gyfer hyfforddiant technoleg gwybodaeth a gweithgareddau eraill ynghyd â neuadd gyfarfod fawr o fewn prif ran yr adeilad, gan adael y pen dwyreiniol fel gofod ar gyfer addoli.

Dywedodd y Ficer, y Canon Brian Pippen, am y prosiect:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r eglwys rannu ei hadnoddau gyda’r gymuned ac i raddau helaeth cafodd ei sbarduno gan y gymuned, gyda chyn gynghorydd Torfaen ar gyfer yr ardal, Mrs Yvonne Warren, yn gwneud cyfraniad mawr.

“Daeth y cyllid o ddwy ffynhonnell. Bu grŵp y Ganolfan Gymunedol yn llwyddiannus yn ei gynnig i’r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol, a ariannodd ochr gymunedol y prosiect, a chafodd Eglwys Sant Ioan grant sylweddol o Gronfa’r Loteri Treftadaeth a wnaeth, ynghyd ag arian cyfatebol o’r eglwys, atgyweirio’r to a’r glochlofft.”

Cafodd y newidiadau eu cynllunio’n ofalus i roi defnydd hyblyg gan gadw cymeriad yr adeilad rhestredig gradd II. Mae gwaith atgyweirio i’r to a’r waliau allanol yn golygu fod yr adeilad yn awr yn dal dŵr. Mae’r gwaith mewnol yn cynnwys cyfleusterau gwresogi, cegin a thoiled newydd. Cafodd y maes parcio ei wella fel gall bobl gael mynediad yn rhwyddach i’r cyfleusterau newydd.

Mr Steve Groucott o WARP oedd yn gyfrifol am gynllunio’r prosiect. Dywedodd:
“Roedd hwn yn brosiect diddorol sy’n cadw ac yn ymestyn defnydd adeilad yr eglwys i’r gymuned ehangach. Mae’r gwaith a roddwyd i adnewyddu’r adeilad rhestredig Gradd II, gan gydbwyso defnyddiau newydd gyda deunyddiau a nodweddion gwreiddiol, wedi arwain at gynllun hyblyg mewn fformat  y gellir ei ddefnyddio  ar gyfer gwasanaethau eglwys a hefyd ddefnydd y gymuned heb gyfyngiad, Fe wnaeth gweithio gyda’r cleientiaid Canon Pippen a Thîm WARP ynghyd â’r prif gontractwyr S C Moore hi’n bosibl datblygu a chwblhau’r cynllun heb unrhyw broblemau.”

Caiff y seremoni agoriadol ei pherfformio gan Mr Paul Murphy ddydd Gwener 21 Hydref yn dilyn gwasanaeth cysegru dan arweiniad Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Dominic Walker OGS. Wrth groesawu’r cynllun, dywedodd yr esgob:

“Mae hi bob amser yn dda gweld eglwysi’n ymestyn allan i’r gymuned leol i ddangos cariad Duw ar waith. Rwy’n llongyfarch pawb a fu’n ymwneud â’r prosiect yma a dymuno pob llwyddiant iddo.”

Nodyn i’r Golygydd
Yr amserlen ar gyfer yr agoriad yw:
10.00am             Agor i’r cyhoedd
10.30am             Y gwasanaeth cysegru
11.00am (tua)  Y Seremoni Agoriadol gan  Mr Paul Murphy AC
11.10      Disgyblion o Ysgol Padro Pio yn canu
11.20      Sylwadau cloi gan y Canon Pippen
11.30      Lluniaeth a’r cyhoedd yn edrych o gwmpas
Noswaith agored  6.00pm – 9.00pm pan fydd y Grŵp Hanes Teulu yn arddangos y Chwiliadau Teulu ac arddangosiadau 32defnyddwyr ac ati.
 

Cyswllt: Parch Canon Brian Pippen 01495 762228